Praca dla opiekunek w Niemczech

Polityka prywatności

PREAMBUŁA:
Niniejsza polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku i
określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych u administratora danych: Engel aus
Polen sp.z o.o., siedzibą w Błażejewie, przy ulicy Osiedle Przylesie 164/5, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP: 777 338 76 77 którzy na podstawie art. 26 RODO będą
współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Ze względu na poufny charakter
procedur i stosowanych środków techniczno – organizacyjnych określonych w art. 32 RODO
oraz polityk szczegółowych na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 RODO w niniejszej polityce
informacje te nie zostaną zawarte.

I DEFINICJE
1) „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2) „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3) „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
4) „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii
lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne
kryteria jego wyznaczania;
5) „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
6) „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak
uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być
zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów
przetwarzania;
7) „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych;
8) „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
9) „Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym
osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o
stanie jej zdrowia;
10) „Transgraniczne przetwarzanie” oznacza:
a)przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności
jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub
podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż
jednym państwie członkowskim; albo
b) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności
pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii,
ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w
więcej niż jednym państwie członkowskim;
11) „Organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające
na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze
umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.
12) „RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
13) „Współadministracja” Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i
sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.


II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzając dane osobowe administrator kieruje się następującymi zasadami:
a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
(„zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami
(„ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania,
aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały
niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane
osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego
rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie
przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
3. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 RODO: ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby,
jest zabronione. Przetwarzanie kategorii danych dotyczących stanu zdrowia odbywa się na
podstawie art. 9 ust. 1 lit. h: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej
lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej,
zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia
i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 RODO.
4. Administratorzy nie przetwarzają danych o których mowa w art. 10 RODO


III OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Na podstawie art. 24 RODO administratorzy wdrożyli szczegółowe polityki i procedury
przetwarzanych danych osobowych
2. Na podstawie art. 33 ust. 5 RODO Administratorzy dokumentują wszelkie naruszenia
ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego
skutki oraz podjęte działania zaradcze w prowadzonym rejestrze naruszeń
3. W przypadku dokonania oceny wagi naruszenia ochrony danych osobowych
Administratorzy wdrożyli procedurę oceny powagi naruszenia rekomendowaną przez Urząd
Ochrony Danych Osobowych na podstawie metodologii przygotowanej przez Agencję Unii
Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
4. Administratorzy danych realizują obowiązki informacyjne określone w art. 13 i 14 RODO
każdorazowo zbierając dane osobowe wspólnie lub osobno, jednakże zawsze wskazując dane
drugiego administratora.
5. Administratorzy monitorują konieczność realizacji ciążących obowiązków określonych w
art. 35 RODO.
6. Administratorzy danych osobowych prowadzą rejestry o którym mowa w art. 30 ust. 1
RODO wskazując odbiorców danych oraz siebie, jako współadministratorów, jak i podmioty
przetwarzające dane osobowe na mocy art. 28 RODO
7. Administratorzy danych oświadczają, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych
przez osoby współpracujące z nim lub na jego polecenie przetwarzają dane w oparciu o
stosowne polecenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 RODO
8. Administratorzy prowadzą rejestry udostępnień i powierzeń przetwarzania danych
osobowych
9. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w kwestii przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych właściwym podmiotem do udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji
należnego prawa na gruncie RODO będzie: Engel aus Polen sp.z o.o., siedzibą w Błażejewie,
przy ulicy Osiedle Przylesie 164/5, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 777
338 76 77


IV REALIZACJA PRAW OSÓB FIZYCZNYCH
1. Prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO
1.1. Prawo dostępu do danych obejmuje:
a. prawo dostępu do danych;
b. prawo do informacji o:
• celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych,
• okresie, przez który dane mają być przechowywane, a gdy podanie go nie będzie
możliwe, kryteriach ustalania tego okresu,
• przysługujących podmiotowi danych uprawnieniach do żądania od Administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• źródle pozyskania danych osobowych danej osoby jeśli nie zostały zebrane od osoby,
której dane dotyczą,
• prawo do informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych
zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie, a jeśli tak, to również
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
• odbiorcach danych, w przypadku szczególnym, tj. gdy są one przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, także o odpowiednich zabezpieczeniach
związanych z ich przekazaniem,
• prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
1.2. W przypadku osób fizycznych, których dane Administrator przetwarza – prawo
dostępu do danych realizowane jest poprzez przekazanie żądanych informacji na piśmie lub
drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania informacji drogą elektroniczną Pracownicy
zobowiązani są do zapewnienia, że przesyłane dane będą zabezpieczone w odpowiedni
sposób zapewniający bezpieczeństwo.
1.3. Pracownicy Administratora zobowiązani są do zapewnienia, że podczas obsługi
realizacji praw związanych z dostępem do danych, nie naruszą praw innych osób, w tym
tajemnic handlowych, własności intelektualnej oraz praw autorskich chroniących
oprogramowanie.
2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO
2.1. Prawo do sprostowania danych obejmuje:
a. żądanie poprawienia nieprawidłowych danych,
b. żądanie uzupełnienia niekompletnych danych (np. w formie dodatkowego
oświadczenia),
c. żądanie aktualizacji danych.
2.2. Pracownicy Administratora weryfikują, czy żądanie sprostowania danych nie prowadzi
do ujawnienia danych nieprawidłowych lub nie prowadzi do nadmierności zbieranych danych
– w takim przypadku Administrator może odmówić spełnienia żądania.
2.3. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych Administrator
poinformuje o tym odbiorców danych, którym ujawnił dane osobowe, chyba że okaże się to
niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku.
3. Prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO
3.1. Prawo do usunięcia danych obejmuje:
a. prawo do żądania usunięcia danych,
b. prawo do bycia zapomnianym – w przypadku upublicznienia danych przez
Administratora.
3.2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać usunięcia danych jeżeli:
3.2.1. dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe,
3.2.2. dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane,
3.2.3. cofnęła zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
do tego, aby dane te dalej przetwarzać,
3.2.4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego na potrzeby marketingu
bezpośredniego, przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią,
3.2.5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
3.2.6. dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu
podlega Administrator,
3.2.7. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
w stosunku do dziecka.
3.3. Administrator, który upublicznił dane osobowe, w przypadku żądania osoby usunięcia
danych, której dotyczą, informuje administratorów, którzy przetwarzają takie dane, że osoba
której dane dotyczą, żąda by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie
tych danych osobowych bądź ich replikacje.
3.4. Administrator może odmówić spełnienia żądania realizacji prawa do usunięcia
danych, w szczególności:
3.4.1. gdy przetwarzania danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego (np. w
zakresie przetwarzania dokumentów pracowniczych),
3.4.2. gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w
dziedzinie zdrowia publicznego (np. medycyna pracy),
3.4.3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
4.1. Korzystanie z prawa żądania ograniczenia przetwarzania możliwe jest gdy:
4.1.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
4.1.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
4.1.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4.1.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
4.2. W przypadku uwzględnienia żądania ograniczenia przetwarzania Administrator
zapewnia, że dane osobowe, w odniesieniu do których ograniczono przetwarzanie, zostaną
zabezpieczone, w taki sposób, że użytkownicy systemu nie będą mieli do tych danych
dostępu, oraz że nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu ani modyfikacjom.
4.3. Środki technicznego zabezpieczenia przetwarzania zostaną także zastosowane w
przypadku, gdy organ nadzorczy, w ramach swoich uprawnień naprawczych zobowiąże
Administratora do ograniczenia przetwarzania określonych danych osobowych (czasowego
lub całkowitego).
4.4. W przypadku ograniczenia przetwarzania dane osobowe będą wyłącznie
przechowywane.
4.5. Przetwarzanie danych w innym celu jest wyłącznie możliwe:
4.5.1. gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na inny cel przetwarzania,
4.5.2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4.5.3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
4.5.4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
5. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
5.1. Prawo do przenoszenia danych obejmuje:
5.1.1. prawo do otrzymania danych od Administratora,
5.1.2. prawo do przesłania danych bez utrudnień ze strony Administratora,
5.1.3. prawo do przesłania danych bezpośrednio pomiędzy administratorami, bez
pośrednictwa osoby, której dane dotyczą (o ile jest to technicznie możliwe).
5.2. Prawo do przenoszenia danych przysługuje jedynie w przypadku, gdy przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy oraz w sposób
zautomatyzowany.
5.3. W przypadku uwzględnienia wniosku dot. przeniesienia danych, dane zostaną
udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego.
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO
6.1. Osoba fizyczna ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
Administrator przetwarza dane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym profilowania.
6.2. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
powołując się na:
6.2.1. istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
6.2.2. istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.3. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim, żądanie osoby fizycznej podlega niezwłocznemu
uwzględnieniu. Administrator zapewnia, że dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym
w tym celu.
7. Prawo do wycofania zgody na podstawie art. 7 RODO
7.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby
fizycznej, osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
7.2. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania
danych.
8. Prawo do niepodleganiu do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w
tym profilowaniu na podstawie art. 22
8.1. Osoba fizyczna ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec danej osoby,
której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
8.2. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu nie ma zastosowania w szczególności, jeżeli ta decyzja:
8.2.1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą której dane dotyczą
a Administratorem,
8.2.2. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
8.2.3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
8.3. Administrator zapewnia, że wdrożył właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, ponadto osoba ta ma prawo do
wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania tej decyzji
9. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9.1. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza zasady określone w
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2 (więcej na ten temat na stronie
Organu: www.uodo.gov.pl)
10. Każda osoba fizyczna ma prawo do informacji na temat administratora i zasad
przetwarzania przez niego danych osobowych, a także czytelnej/zrozumiałej komunikacji w
tym zakresie na podstawie art. 12-14 RODO.


V BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorzy danych osobowych mając na uwadze bezpieczeństwo przetwarzania
danych dokonali analizy ryzyka danych na podstawie art. 32 RODO.
2. Administratorzy wprowadzili plan ciągłości działania oraz politykę zarządzania ryzykiem.
3. Administratorzy danych mając na uwadze zasadę integralności i poufności prowadzi rejestr
udostępnień danych osobowych oraz w przypadku zawieranych powierzeń przetwarzania
danych osobowych stosują umowy o których mowa w art. 28 RODO
5. Wszystkie osoby, podmioty które uzyskują dostęp do Pani/Pana danych osobowych
działają na polecenie administratorów, zgodnie z art. 29 RODO i na podstawie przepisów
określonych w art. 6 lub art. 9 RODO.
6. Administratorzy nie przetwarzają danych osobowych poza europejskim obszarem
gospodarczym, ani nie przekazuje danych osobowych Organizacjom Międzynarodowym
7. Mając na uwadze prawa i wolności osób fizycznych administrator: Engel aus Polen sp.z
o.o., siedzibą w Błażejewie, przy ulicy Osiedle Przylesie 164/5, posiadający numer
identyfikacji podatkowej NIP: 777 338 76 77, wdrożył pseudonimizację danych osobowych
swoich Klientów, realizując zamówienia stron internetowych lub usługi marketingu
internetowego.


VI POLITYKA COOKIES
1. Co to są pliki cookies, czyli ciasteczka?
To niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie
użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zapewniają
przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w
urządzeniu końcowym w trakcie lub po Pani/Pana wizycie na stronie internetowej
https://senior-opieka.pl/
Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do zapamiętywania preferencji
Użytkowników (przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia, czcionka, kolory),
zabezpieczenia stron internetowych czy prowadzenia kampanii marketingowych. Umożliwia
to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych
formularzy kontaktowych.
Niektóre funkcjonalności na stronie nie będą działały, jeśli nie wyrazi Pani/Pan zgody na
zainstalowanie plików cookies (np. nie będzie możliwe wysłanie informacji z niektórych
formularzy kontaktowych). W każdej chwili można zarządzać ustawieniami plików cookies w
swojej przeglądarce i w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich wykorzystanie
2. Jakiego rodzaju plików cookie używam?
• Cookies trwałe – zapisują się na Twoim urządzeniu, nawet po opuszczeniu
przeglądanej strony. Pozwalają one na przechowywanie i zapamiętanie informacji o Twoich
preferencjach, takich jak np. pamiętanie nazwy użytkownika (loginu) podczas logowania do
serwisu transakcyjnego. Dzięki temu podczas kolejnego logowania do serwisu, będzie
możliwe automatyczne uzupełnienie tego pola. Akceptując ten rodzaj cookies wyrażasz zgodę
na przechowywanie informacji na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz np. usunąć nazwę
użytkownika ze strony logowania należy zaznaczyć zapamiętaną już nazwę a następnie z
menu wybrać opcję „Usuń użytkownika”
• Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji
pomiędzy serwerem …. i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego
wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności.
Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem)
oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie
3. Jak można nie wyrazić zgody (lub cofnąć zgodę) na zainstalowanie plików cookies?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia
Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. W
każdym momencie można modyfikować zarządzanie plikami cookies poprzez ustawienia
swojej przeglądarki, jednak obecnie nie masz możliwości wyboru rodzaju cookies, które
akceptujesz. Cofniecie zgody wyłączy korzystanie z wszystkich plików cookies i może wpłynąć
na niektóre funkcje strony https://senior-opieka.pl/ powodując całkowite lub częściowe
zablokowanie niektórych funkcji serwisu, takich jak np. podpowiadanie danych do logowania
lub autouzupełnianie formularza produktowego. Po cofnięciu zgody nie zobaczysz też
personalizowanych ofert na naszych stronach.
Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, zapraszam do
skorzystania z poniższych instrukcji:
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-deletecookie-files-in-internet-explorer
• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
• Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy
%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
• Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność
stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich
ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie
do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe
informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej
przeglądarki.


VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku
2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jej aktualizowania
3. Ze względu na poufny charakter stosowanych zabezpieczeń, nie zostały one szczegółowo
opisane w niniejszym dokumencie.
4. Wszelka korespondencja (zadane pytania) prowadzona za pośrednictwem strony:
https://senior-opieka.pl/ traktowana będzie jako chęć nawiązania współpracy, zatem
przetwarzanie tych danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO
5. Administratorzy zarządzając stroną https://senior-opieka.pl/ przetwarzać będą Państwa
dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jednocześnie wszelka komunikacją prowadzona za
pośrednictwem aplikacji Messenger przez Facebook (który będzie odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych) traktowana jest jako chęć nawiązania umowy, a zatem przetwarzanie to będzie
odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo Administratorzy zastrzegają
sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy, które uznają za obraźliwe, wulgarne wraz z
możliwością zablokowania użytkownika, będącego autorem takich wpisów.
Administrator dannych: Engel aus Polen sp.z o.o., siedzibą w Błażejewie, przy ulicy Osiedle
Przylesie 164/5, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 777 338 76 77