Praca dla opiekunek w Niemczech

Regulamin strony

Szanowni Państwo,
Ceniąc Państwa prywatność i dbając o ochronę Państwa danych osobowych zachęcamy do zapoznania się polityką
prywatności – zamieszczoną w stronie: https://senior-opieka.pl/ oraz niniejszym obowiązkiem informacyjnym na
podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanego RODO):


I. Kim jesteśmy i jak można się z nami kontaktować?
Engel aus Polen sp.z o.o., siedzibą w Błażejewie, przy ulicy Osiedle Przylesie 164/5, posiadający numer
identyfikacji podatkowej NIP: 777 338 76 77 są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych.
Co to oznacza? Oznacza to, że oba te podmioty decydować będą o celach i sposobach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartej dniu 25 maja 2018 roku umowy o
współadministracji zgodnie z art. 26 RODO.


II. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Pani/Pana dane osobowe?
Tworząc dla Państwa m.in.: odpowiedzi na przesłane wiadomości e-mail przetwarzać będziemy Pani/Pana dane
osobowe w celu wykonania usługi i wystawienia za nią rachunku lub faktury. Przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zakres tych danych będzie
dotyczyć: Imienia i nazwiska, dostępy do serwera, telefonu, adresu e-mail. Zgodnie z ustawą o rachunkowości
będziemy zobowiązani do archiwizowania dokumentacji (np. rachunków, faktur VAT) zatem przetwarzanie to
będzie zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO przetwarzać będziemy Pani/Pana
dane osobowe. Uzyskanie tych informacji jest dla nas niezbędne w celu właściwej realizacji usługi. W wyjątkowych
sytuacjach przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, jak ochronie
Pani/Pana żywotnych interesów. W przypadku dochodzenia naszych roszczeń przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadnionego interesu.


III. Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych?
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć: nasi upoważnieni pracownicy i podmioty z nami
współpracujące, np. podmioty wspierające nas w czynnościach związanych z bezpieczeństwem IT, księgowych,
audytowych, kurierskich itp. Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty e-mail dostęp do danych będzie
mieć nasz hostingodawca oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy dane osobowe na podstawie art. 28 RODO .
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać także organy państwowe działające na podstawie
obowiązujących przepisów.


IV. Czy moje dane będę udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do Organizacji
Międzynarodowej?

Nie, nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG, ani żadnej Organizacji Międzynarodowej


V. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO). Okres ten może zostać przedłużony ze względu na roszczenia, wówczas takie przetwarzanie (wydłużenie
okresu) odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Wyjątkiem będzie przetwarzanie przez nas Pani/Pana numeru telefonu – dane te zostaną usunięte w terminie do
30 dni od chwili odebrania zamówienia.


VI. Jakie przysługują mi prawa?
Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do sowich danych osobowych i otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO)
2. Sprostowania swoich danych osobowych (np. aktualizacji, poprawiania, uzupełniania) (na podstawie art. 16
RODO)
3. Usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (na podstawie art. 17 RODO)
4. Ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)
5. Przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)
6. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (których przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – zakresy i podstawy prawne zostały wskazane z niniejszym obowiązku informacyjnym) (Na podstawie art.
21 RODO)
7. Do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (na podstawie art. 22
RODO)
8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2
(więcej na stronie: www.uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzane przez mnie dane osobowe naruszają
obowiązujące przepisy na podstawie art. 77 RODO


VII. Jak mam skorzystać z tych praw?
W zakresie realizacji sowich należnych praw określonych powyżej może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z
administratorem: Engel aus Polen sp.z o.o. wysyłając żądanie na adres e-mail: info@engelauspolen.de


VIII. Czy muszę podać swoje dane osobowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.


Współadministratorzy:
Engel aus Polen sp.z o.o., siedzibą w Błażejewie, przy ulicy Osiedle Przylesie 164/5, posiadający numer
identyfikacji podatkowej NIP: 777 338 76 77